Изисквания към суровините

Портландцимент – съответстващ на следните изисквания - Стандарт по DIN1164 (Германия), BS 12 (Англия), АСТМ С150 (САЩ), ГОСТ 31108-2003 (Русия) марки CEM 1 , ПЦ 500 Д0 и нагоре, портландцимент без минерални добавоки и портландцимент с активни минерални добавки. Изисквания към к минералогическия състав: Трикалциев силикат  C3S > 50%, Калциев алуминат C3A  7% – 10%, Калциев алумоферит  C2(A2F)  < 10%, Относителна повърхност по Блейк  3000 – 4500,  N2O + K2O  < 1%.

Минерални напълнители - в качеството на минерални добавки се използват: летлива пепел от изгарянето на въглищата, пепел-шлакови смеси, кварцов пясък, варовик, смеси от две или повече от изброените добавки. Минералните добавки трябва да удовлетворяват изискванията на действащите стандарти или технически условия, в частност:

  • строителен пясък - съответсващ на стандартите ГОСТ 8736-93, ASTM C 778(САЩ), Standard Specification for Standard Sand с содержанием  -  SiO2 > 75%, Fe2O3 < 3%, CaO < 5%, MgO < 2%, N20 + K2O < 2%, SO3 < 3%, Al2O3 < 10%, загуби при прогаряне – < 5%, xлориди – < 0.05%, глина по обем – < 3%. Практически всички строителни пясъци, които се използват при производството на тежък бетон;
  • летлива пепел – съответсваща на стандартите ГОСТ 25818-91, ASTM C618 - 08a (САЩ) «Стандартна спецификация за въглищната летлива пепел и суровина или калцинированите природни пуцолани за използоване в бетона»  със  съдържание  SiO2 > 45%, Al2O3 < 10 – 30%, Fe2O3 < 10 %, CaO < 5%, MgO < 2%, N2O + K2O < 2%, SO3 < 3%, загуби при прогаряне  < 5%, хлориди – <  0.05% (пример - пепел от изгарянето на Екибастузски въглища. Казакстан);
  • шлака от черната и цветната металургия съответстваща на ГОСТ 5578-94.(Русия) - Ситно натрошена или на пясък шлака от черната и цветната металургия. Шлаките от черната и цветната металургия представляват съклоподобен насипен материал, образуващ се при бързото охлаждане на разтопената доменна шлака при потапяне във вода. Това е неметален продукт, състоящ се от силикати и алумосиликати на калция и на други съединения, получен в разтопено състояние  едновременно с желязото в доменните пещи. Например шлака от Нижнетагилския металургичеи комбинат (Русия);
  • карбонатни камъни - съответстващи на стандарт ASTM С 294-56 (САЩ). Например - доломит от кариерата при г.Пугачев, Саратовска област, Русия, с химически състав CaO - 31.26%, MgO - 18,61%, SiO2 - 3.8%, Fe2O3 - 0,19%, SO3 - 0,12%, Na2- 0,06%, K2O - 0,24%, Al2O3 - 0,56%, загуби при прогаряне - 44,19%.

ПРИВЕДЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ИДЕАЛНИТЕ.

При наличието на известни отклонения също е възможно получаването на газофибробетон с добро качество. Окончателните данни и план за необходимото оборудване се изготвят за всеки конкретен случай.