Използване

Някои области на използване на клетъчния бетон, получен от сухата смеска CFC:

 • производство на блокове, арки, плочи;
 • топлоизолационна основа в подовете;
 • строителство и ремонт на топлоизолирани покриви;
 • строителство на водоеми, изкуствени езера и водни басейни;
 • запълване на празнини;
 • защита на диги и бентове;
 • строителство на кейове и пристанища;
 • укрепване на насипи и откоси;
 • запълване на празнини при строителството на тунели, метрополитени;
 • топлоизолация и защита на комуникации;
 • строителство на отоплени подове в животновъдството;
 • основи за слаби почви.